Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, houdt elke bestelling de aanneming in van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ontkenning van de eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

Klachten aangaande facturatie moeten door ons ontvangen worden bij aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Zoniet wordt aangenomen dat de bestemmeling van de factuur de geleverde prestatie(s) stilzwijgend heeft aanvaard en goedgekeurd.

Wanneer het ophalingsbewijs zou verloren gegaan zijn of niet werd ondertekend door de bestemmeling, zal de factuur in ieder geval als bewijs gelden van de ophaling, behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na factuurdatum.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en conform artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige andere akte nodig is.

Deze factuur is - tenzij andersluidend schriftelijk beding - betaalbaar te Denderleeuw, 14 dagen na factuurdatum.

Indien op de vervaldag niet volledig werd betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum en een forfaitair schadebeding van 10 % van het totaal factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Het bedongen forfaitair schadebeding laat de mogelijkheid toe om een hoger schadebeding te eisen, noch slaat zij op de  gerechtskosten en de conventionele intresten.

Niettegenstaande uitgifte of acceptatie van wissels, zijn ingeval van betwisting uitsluitend de rechtbanken van de ligging van onze maatschappelijke zetel bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, zelfs in kortgeding.

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt steeds beheerst door het Belgisch recht.